Friday, March 6, 2015

Archie activistul, mişumacul militant


This is Archie the muckla. Born and raised in Fălushtain, like any usual muckla, he figured out from an early age that he was destined for bigger things. Yes, it's alright to live your life like any other muckla, in a human's house, being responsible for messages, stealing keys and gnawing holes in socks. But who's to deal with the really serious issues of the world?!
Acesta este mişumacul Archie. Născut şi crescut, ca orice mişumac de rând, în Fălushtain, el şi-a dat seama de la o vârstă fragedă că era destinat unei vieţi deosebite. Da, e ok să trăieşti ca un mişumac normal, într-o casă de om, să fii responsabil cu mesajele, cu furatul cheilor şi cu ronţăitul de găuri în şosete. Însă de chestiunile cu adevărat serioase cine se ocupă?!

This question bothered him every day, while he was looking for a place in the world. He began to investigate the depths of human nature, trying to understand what makes humans behave the way thez do, as well as what is the purpose of mucklor in a world dominated by humans who don't even know of their existence. He decided humans in general are fascinating, but not so nice.
Această întrebare l-a preocupat zilnic, în timp ce îşi căuta fără astâmpăr rostul în lume. S-a apucat să sondeze adâncurile naturii umane, încercând să înţeleagă ce-i face să se comporte aşa cum se comportă, precum şi care e rostul mişumacilor într-o lume dominată de oameni care nici nu ştiu de existenţa lor. A ajuns la concluzia că oamenii sunt fascinanţi, dar nu prea sunt de treabă.
However, his desire to change the world for the better was not affected by this sad conclusion. What is he became a pilot? He could deliver mail to people in faraway places, he could write messages in the sky at festivals and other events...
But this didn't work... apparently they don't accept students who have tails in flight school... also, he didn't meet the height criteria, considering he is only 13cm and a half tall.
Totuşi, dorinţa lui de a schimba lumea în bine nu a fost afectată de această tristă concluzie. Oare dacă s-ar face pilot? Ar putea să livreze corespondenţa unor oameni din locuri îndepărtate, ar putea scrie mesaje pe cer la festivaluri şi alte evenimente...
Dar asta a picat... cică nu primesc cursanţi cu coadă la şcoala de pilotaj... şi nici nu întrunea condiţiile de înălţime, având în vedere că are doar 13 centimetri jumate.

He then tried a more down-to-earth job: baking. It's so nice to make people happy in the morning, with warm bread and sofisticated cakes... But this didn't work either when, after a few fits and throwing raw dough at rude customers, Archie decided customer service jobs were not for him.
S-a oprit apoi la o meserie mai cu picioarele pe pământ: brutăria. Ce frumos e să faci oamenii fericiţi dimineaţa, cu pâine caldă şi prăjituri sofisticate... Dar şi asta a picat, când, după câteva crize de aruncat cu aluat crud după clienţi nepoliticoşi, Archie şi-a dat seama într-un târziu că lucrul cu publicul larg nu e pentru el.

Convinced that the world is against him, he decided to be against the world in turn. His favourite word became NO.
Pătruns de convingerea că lumea e împotriva lui, s-a hotărât să fie şi el împotriva lumii. Cuvântul lui preferat a devenit NU. 
But his community spirit is hard to break, even when it seems like everything is against him. Upset as he is with people, global warming, corporations, rude customers, inconsiderate neighbours, corrupt politicians and many others, he still does his best to change things.
Însă spiritul său civic e greu de învins, chiar şi atunci când pare că toate îi sunt împotrivă. Aşa supărat cum e el, pe oameni, pe încălzirea globală, pe corporaţii, pe clienţii nepoliticoşi, pe vecinii nesimţiţi, pe politicienii corupţi şi pe multe altele, tot se străduieşte să schimbe ceva.
Being now more mature, Archie no longer throws dough at people, but he can be seen at most of the protests marches in big cities, carrying his mohawk and a sign bigger than himself. His influence is strong enough that he managed to move other domestic mucklor from their comfortable existence and make them aware of the great issues of the world. Take Nelu for example: he was on the barricades of the Roşia Montană fight ever since its beginning, and this is largely due to Archie's influence.
Acum, la maturitate, Archie nu mai aruncă cu aluat după oameni, însă poate fi zărit la majoritatea protestelor din marile oraşe, cu creasta lui de punker şi o pancartă mai mare decât el. Influenţa lui e destul de puternică încât a reuşit să urnească şi alţi mişumaci domestici din existenţele lor comode şi să-i sensibilizeze faţă de problemele lumii. Uite, de exemplu Nelu (Bulinel, în buletin) a fost pe baricadele luptei pentru Roşia Montană încă de la începuturi, lucru care se datorează în mare parte influenţei lui Archie.
 
I wouldn't be suprised if Archie runs for some political function in Fălushtain soon. And I might even vote for him. I mean, he's civically active, he's involved in his community, he's united, he's against! You wish you were more like him!
Nu m-aş mira ca Archie să candideze la ceva funcţie politică în Fălushtain în curând. Şi io cred că aş şi vota cu el. Adică, e activ civic, e implicat în societate, e puternic, e unit, e împotrivă! Aţi vrea voi să fiţi ca el!

1 comment:

Anonymous said...

He has my vote at the future elections. BTW, did we ever had elections in Fălushtain?